بان‌کی‌مون حمله تروریستی امروز در قطیف را محکوم کرد