کمک می‌کنیم او – اسپرت به بازی‌های آسیایی اضافه شود