ادای احترام رحمتی به مرحوم حجازی/ مرده آن است كه نامش به نكويى نبرند