ایران عملیات تروریستی علیه نمازگزاران دراستان قطیف عربستان را محکوم کرد