استاندار مرکزی استقلال و عظمت کشور مرهون رشادتهای ایثارگران است