تصویر عامل انتحاری مسجد امام علی قطیف عربستان در توئیتر داعش