مسابقات بین‌المللی قرآن جلوه ای از حرکت عمیق در عرصه قرآن است