پایان رکوردگیر تیم ملی دوومیدانی؛ بازهم رکورهای ضعیف برجای ماند