ترافیک روان در محور هراز/ عمده ترددها به سمت پایتخت است