اینستاگرام فرهاد: آهای ناصر حجازی،در قلب آبی هایی + عکس