کالبدشکافی جی ۴ ال‌جی از آسان بودن تعمیر این پرچمدار حکایت دارد