بیابانی مملو از زباله‌های بیمارستانی/ادامه معضل قطعی سایت تامین اجتماعی