وزارت امور خارجه: تجمع برای حمایت از دستگاه سیاست خارجی ضرورت ندارد