300هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها از دسترس خارج شد!