قدرت ایران برای عزت و آبروی مسلمانان است نه برای ایجاد تفرقه و تجاوز/ ایران نظامات جدید برای نظارت را