جشن را با رقاصی و شکستن حریم الهی اشتباه گرفته اند/ مقصر آن آقای برنامه ریز بی خرد است که نامش را مسئول