کی روش به خاطر شناخت قبلی که از من داشت دعوتم کرد | باران چشمه و کمالی اجازه بازی من را صادر کردند