تعداد شهدای حمله انتحاری به مسجد شیعیان در عربستان به 20 نفر افزایش یافت