تیم مذاکره کننده این باور را داشته باشند که آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند