ادای احترام مدیران ستادی وزارت نفت به شهیدان سوم خرداد