این پرسپولیسی ها بازی با الهلال را از دست می دهند؟