4 شورشی در حملات هوایی ناتو به شرق افغانستان کشته شدند