هماهنگی با صلیب سرخ برای اعزام کشتی کمک های بشردوستانه به یمن