امروز تورم به ۱۴. ۸ درصد رسیده است /مردم در انتخابات ۹۲ به گفتمان اعتدال رای دادند