فصل آینده اولویت اولم پرسپولیس است/تا پای جان مقاومت می‌کنیم