بوستان ملت اراک با حضور استاندار مرکزی به بهره بردرای رسید