برگزاری نخستین دوره مهارت آزمایی امداد و نجات اتومبیلرانی گلستان