پيشرفت در نگارش بسيار کند است/ دور آتي مذاکرات از سه شنبه آينده