در مراکز تولیدی اتباع خارجی ایران فقط کارگران خودی وجود دارد