مسؤولیت انفجار تروریستی شرق عربستان به عهده آل سعود است