عابدینی: حاضریم زودتر از موعد چک خرید پرسپولیس را پاس کنیم