روایتی از دست‌به‌دست شدن سیگار و حشیش میان دانش‌آموزان!