برگزاری مسابقات بین المللی قرآن برگ زرینی در تاریخ ایران محسوب می شود