پکن: اقدام اخیر آمریکا در دریای چین جنوبی، بسیار غیرمسئولانه و خطرناک بود