شکست منیزیم برابر قهرمان لیگ در روزی که ثامن مشهد به رده دوم نزدیک شد