ادامه جنایات داعش در عراق و سوریه در سایه مماشات آمریکا