پیروزی سپاهان در هفته پایانی/ عاقبت به خیری نماینده اصفهان