مراسم نیروهای نظامی و انتظامی فریدونشهر در غبارروبی مزار شهدا