فعالیت بدنی مناسب خطر کمر درد را چهل درصد کاهش می‌دهد