احتمال تصاحب BlackBerry توسط چند شرکت دیگر وجود دارد