محمدی: مسابقات بین‌المللی قرآن برگ زرینی در تاریخ کشور محسوب می‌شود