قهرمانی کشتی‌گیران آزاد و فرنگی بیمه‌رازی در مرحله نخست