محاصره‌شدگان بیمارستان جسرالشغور در سوریه توسط ...