امام جمعه ابرکوه : تیم مذاکره کننده عظمت ملت ایران را درمذاکرات نشان دهد