غفوری: هر بازیکنی بیشتر تلاش کند در ترکیب‌نهایی تیم‌ملی جای می‌گیرد