لطفا جوانان را در یابید! / شاید ما هم مورچه شده‌ایم ...