به بهانه خداحافظی ژاوی از بارسلونا/ 11 نقل جالب از آقای مهندس