بزرگ ترین موقوفه حضرت زهرا در خراسان رضوی با قدمتی بیش از یک قرن