دشمن شناسی در مقابله با جنگ های نیابتی اهمیت بسزایی دارد