مذاکره کنندگان ایرانی دربرابر زیاده خواهی‌ها عاقلانه ترین تصمیم را بگیرند